2019. September 21. Máté, Mirella napja

Humán közszolgáltatási szakon tanulsz és a hevesi járásban élsz? – Pályázz felsőoktatási ösztöndíjra!

0

Heves Város Önkormányzata Tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet  az EFOP-1.5.3-16-2017-00108 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi Járásban” című projekt keretében. Az anyagi támogatás célja Heves és a konzorciumi partner települések: Boconád, Erdőtelek, Kisköre, Tarnaméra, Tenk és Zaránk területén élő fiatalok megélhetési körülményeinek és helyben maradásának erősítése, ezen keresztül a humán közszolgáltatások területén a kapacitáshiányok pótlása, hozzájárulva a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához. 

A pályázattal kapcsolatos általános feltételek

A pályázatra a projektbe bevont települések (Boconád, Erdőtelek, Heves, Kisköre, Tarnaméra, Tenk és Zaránk) területén élő olyan felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező, vagy felsőoktatási intézménybe történt felvételüket igazoló hallgatók jelentkezhetnek, akik a humán közszolgáltatás területén kezdik meg, vagy folytatnak tanulmányokat.

Az ösztöndíjra jogosultak köre

Heves Város Önkormányzata ösztöndíjban részesíti azt a jól tanuló, a projektben érintett településeken állandó lakcímmel rendelkező felsőfokú oktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező, vagy  felsőoktatási intézménybe történt felvételét igazoló fiatalt, aki:

 • humán közszolgáltatás területén (elsősorban óvodapedagógus, szociálpedagógus, szociális munkás, védőnő, gyógypedagógus, pszichológus, könyvtáros, művelődésszervező, ezen kívül egyéb humán közszolgáltatási terület, pl. orvos, pedagógus)
 • nappali rendszerű felsőfokú oktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy rendelkezni fog az aktuális tanévben,
 • tanulmányi átlaga az ösztöndíj igénylést megelőző lezárt félévben eléri a 3,60 tanulmányi átlagot (felsőoktatási tanulmányaikat most kezdő fiatalok esetében a középiskola 12. évfolyamának tanulmányi átlaga)

Az ösztöndíj megállapításnál előnyben részesül az a hallgató, aki:

 • esetében az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát
 • akinek tanulmányi átlaga 4,0 feletti

Az ösztöndíjat elnyerő személy kötelezettsége a végzettség megszerzését követően az ösztöndíj folyósításának időtartamával megegyező ideig a projektben érintett településeken elhelyezkednie a képzettségének megfelelő munkakörben, amennyiben rendelkezésre áll szabad státusz.

Az ösztöndíj odaítélése nem automatikus. A fenti feltételek teljesítése önmagában szükséges, de nem elégséges feltétele az ösztöndíjban való részesedésnek. Amennyiben a rendelkezésre álló keretet meghaladja az érdeklődők száma, úgy Heves Város Önkormányzata a tanulmányi eredmény alapján rangsorolja a pályázókat.

Az ösztöndíj összege: havonta 50.000 Ft

Az ösztöndíj megállapításához szükséges igazolások

A pályázat kötelező melléklete:

 • a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás arról, hogy a pályázó a fentiekben meghatározott képzéstípusok valamelyikében vesz részt, vagy arra felvételt nyert,
 • igazolás a tanulmányi eredményről,
 • valamint az eltartók jövedelem kimutatása.

 Az ösztöndíj a 2019/2020 tanévben 09. hónaptól 06 hónap végéig kerül folyósításra a pályázó bankszámlájára. A pályázatok elbírálása és a szerződések megkötését követően az első folyósítás alkalmával a szeptemberig visszamenőleg esedékes ösztöndíjak is folyósításra kerülnek. A 2020/2021 tanévben szeptembertől június végéig történik az ösztöndíjak folyósítása.

Az ösztöndíj tanévenként felülvizsgálatra kerül, ezért minden tanévre új pályázat benyújtása szükséges.

A pályázat benyújtásának módja, határideje

Az ösztöndíj megállapítására pályázatot a pályázó – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával a pályázat megjelenésének napjától számított 15 napig nyújthatja be.

A jelentkezési lap a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal Stratégiai Osztályának Projektmenedzsment Csoportjánál (3360 Heves, Erzsébet tér 2.) kérhető személyesen, vagy elektronikusan Őzse-Czeglédy Adrienn projektmunkatárstól az ozse-czegledy.adrienn@phheves.hu mail címen, illetve letölthető innen: Jelentkezesi lap.

A pályázatot postai úton vagy személyesen a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal Stratégiai Osztályának Projektmenedzsment Csoportjánál (3360 Heves, Erzsébet tér 2.) kell benyújtani.

Postai úton történő benyújtás esetén a postázási cím: Heves Város Önkormányzata 3360 Heves, Erzsébet tér 2. A borítékra kérjük ráírni: „EFOP-1.5.3-16 – ösztöndíj”

Adatkezelés

A pályázó pályázatának benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó a pályázat benyújtásával

 1. hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzati hivatal nyilvántartásba vegye és azokat a támogatáskezelő szervezet részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából átadja, illetőleg az ösztöndíj alatt maga kezelje;
 2. hozzájárul ahhoz, hogy a támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
 3. hozzájárul ahhoz, hogy a tanulmányi jogviszonyáról a támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
 4. hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat a Pályázó lakcíme szerinti település Polgármesterének ajánló hozzájárulása után Heves Város Polgármestere bírálja el a beérkezési határidőt követő 5 napon belül:

 1. a polgármester a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázatok elbírálása és ellenőrzése során, az általa meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok elbírálási határidejét. A polgármester hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 8 nap;
 2. az ösztöndíj elbírálása a 3. pontban foglalt feltételek alapján történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
 3. a határidőn túl benyújtott pályázatokat a bírálatból kizárja, és a kizárást írásban indokolja;
 4. csak a projektben érintett települések területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
 5. ha támogatásra jogosult pályázatok száma a 2019/2020 tanévben meghaladja a 15 db-ot az önkormányzat rangsort állít fel. Előnyben részesíthető pályázatok:
 • elsősorban, ha a pályázó tanuló tanulmányi átlaga 4,0 felett van;
 • másodsorban, ha a pályázó esetében az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a projektben érintett települések önkormányzatainak területéről.

Értesítés a pályázati döntésről

A projekt szakmai irányítása a meghozott döntéséről és annak indokáról a döntést követő 5 napon belül elektronikus levélben értesíti a pályázókat.

A pályázók értesítési kötelezettségei

A pályázó köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni az önkormányzatot az alábbi adatok változásakor:

 • tanulmányok halasztása;
 • tanulmányok helyének megváltozása;
 • tanulmányi státusz változása;
 • személyes adatainak változása.

(Levelezési cím: Heves Város Önkormányzata 3360 Heves, Erzsébet tér 2.)

A pályázó 30 napon belül köteles a jogtalanul felvett ösztöndíjat a folyósító önkormányzat részére visszafizetni.

A pályázó lemondhat a megítélt támogatásról, amit kezdeményezhet lemondó nyilatkozat benyújtásával, postai úton, ajánlott levélként megküldi Heves Város Önkormányzatának címére. A lemondó nyilatkozat beküldésével a pályázó a nyertes ösztöndíjpályázatot megszünteti.

 Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

Hozzászólások lezárva.